ไม่มีหมวดหมู่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

>>> การพัฒนาบุคลากร

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเทศบาล การส่งเสริมพัฒนาความรู้

การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้บุคลากร อบรม

 

>>> การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง การแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง