ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 51 ใบ

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 51 ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งบัตรทาบผู้พิการทางสายตา โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 ใบ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 ใบ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมสกรีน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 51 ใบ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมสกรีน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 51 ใบ