22 มีนาคม #วันอนุรักษ์น้ำโลก #WorldWaterDay

22 มีนาคม #วันอนุรักษ์น้ำโลก #WorldWaterDay

“วันอนุรักษ์น้ำโลก” มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ปี 1992 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์

จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำ และในวันนั้นเอง สมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติ ได้ออกประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day) เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ที่มา : สำนักข่าวไทย