Day: เมษายน 21, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายประทีป วงศ์สกุล

อบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายประทีป วงศ์สกุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณที่ดินนายพร จงศร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณที่ดินนายพร จงศร