Day: เมษายน 5, 2021

ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

>>> การพัฒนาบุคลากร

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเทศบาล การส่งเสริมพัฒนาความรู้

การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้บุคลากร อบรม

 

>>> การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง การแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง