Month: มีนาคม 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง
  ทม.สามควายเผือก ส.ถ.5.8 เขต 1
  ทม.สามควายเผือก ส.ถ. 5.8 เขต2
  ทม.สามควายเผือก ส.ถ. 5.8 .เขต3

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 51 ใบ

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 51 ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก อย่างไม่เป็นทางการ

แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก อย่างไม่เป็นทางการแบบรายงานผล ทม.สามควายเผือก
แบบรายงานผล สถ.ทม.สามควายเผือก

ประชาสัมพันธ์กำชับและเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจำหน่ายสุราทุกชนิด

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์กำชับและเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจำหน่ายสุราทุกชนิดและประชาชนในเขตพื้นที่การเลือกตั้งของตำบลสามควายเผือก เรื่องพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 123 กำหนดว่า
#ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18:00 น. ของวันเลือกตั้ง #ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท #หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 4 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 4 เครื่อง