ประชาสัมพันธ์กำชับและเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจำหน่ายสุราทุกชนิด

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์กำชับและเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจำหน่ายสุราทุกชนิดและประชาชนในเขตพื้นที่การเลือกตั้งของตำบลสามควายเผือก เรื่องพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 123 กำหนดว่า
#ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18:00 น. ของวันเลือกตั้ง #ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท #หรือทั้งจำทั้งปรับ