ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งบัตรทาบผู้พิการทางสายตา โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก