ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

28 มีนาคม 2564 ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือกนะคะ