คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
 

 

นายเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2509

การศึกษา : ระดับปริญญาโท

อาชีพ : รับราชการ

คู่สมรส : นางอังคณา  ธนะวัฒนานนท์

โทรศัพท์ – 081-0184480

– ว่าง –

รองนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

เกิดวันที่     –

การศึกษา :   –

อาชีพ :    –

คู่สมรส :    –

– ว่าง –

 

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

เกิดวันที่    –

การศึกษา :    –

อาชีพ :    –

คู่สมรส :     –

– ว่าง –

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

เกิดวันที่   –

การศึกษา :   –

อาชีพ :   –

คู่สมรส :  –

– ว่าง –

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

เกิดวันที่   –

การศึกษา :  –

อาชีพ :   –

คู่สมรส :  –


นายเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์
ปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผิอก

เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2509

การศึกษา : ระดับปริญญาโท

อาชีพ : รับราชการ

คู่สมรส : นางอังคณา  ธนะวัฒนานนท์

โทรศัพท์ – 081-0184480

 


นายอัฐชัย ชนาเนตร์
รองปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผิอก

โทรศัพท์  089-7784020