ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก