ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ