ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายหัด สุวรรณดี

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายหัด สุวรรณดี