ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1500 โด๊ส

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1500 โด๊ส