ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง