ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1500 โด๊ส

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1500 โด๊ส