ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 4 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 4 เครื่อง