ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 ใบ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 ใบ