ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 ราย