ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและใบปลิว โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและใบปลิว โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก