ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสืบ ช้างเทศ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสืบ ช้างเทศ