ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่