การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (กลุ่มภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2564  เทศบาลเมืองสามควายเผือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (กลุ่มภาคกลาง)  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช.    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจถึงหลักการและความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    ณ  โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล  จังหวัดนนทบุรี  กลุ่มเป้าหมายคือ อปท. จำนวน  115 แห่ง