การประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1

เทศบาลเมืองสามควายเผือกจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 1 (สระตาเหม็น) ในการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1

doc06085920210308155347