นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 27159
Page Views 67470
 
รายงานสถานะทางการเงิน
   สถานะการคลัง    
  ๑. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ณ วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
มีสถานะการเงิน ดังนี้    
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๒๐,๖๒๒,๘๗๔.๖๘ บาท
  เงินสะสม     ๖,๔๓๓,๘๖๙.๗๘ บาท
  ทุนสำรองเงินสะสม     ๖,๗๓๒,๘๔๖.๖๘ บาท
  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน -    โครงการ   
  รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
    จำนวน   -     โครงการ        
    รวมทั้งสิ้น ๓๓,๗๘๙,๕๙๑.๑๔ บาท