ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครืื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครืื่อง

ราคากลาง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มและจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาศ/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562

pict fail.