ไม่มีหมวดหมู่

ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา จำนวน 44 รายการ)

ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา จำนวน 44 รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครืื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครืื่อง

ราคากลาง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มและจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาศ/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562

pict fail.

ขอบเขตของงาน จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขนาด 3X4 เมตร พร้อมเจาะตาไก่รอบผืน จำนวน 8 ผืน