ประกาศ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกฯ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิก เขต 1
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิก เขต2
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกเขต 3

กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก และนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

2 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ ติดแผ่นป้าย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

doc05992420210204134201

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกฯ

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ทะเบียนข้อมมูลจัดตั้งตลาดในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562

ทะเบียนข้อมมูลจัดตั้งตลาดในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562