ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษรตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษรตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่

การเปิดรับสมัครบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองสามควายเผือก เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานการประชุมประชาคม ทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารตำบลสามควายเผือก วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562

รายงานการประชุมประชาคม ทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารตำบลสามควายเผือก วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562

 

รายงานการประชุมประชาคม ทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารตำบลสามควายเผือก วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

รายงานการประชุมประชาคม ทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารตำบลสามควายเผือก วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควาย เผือก ครั้งที่ 4 ปี 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควาย เผือก ครั้งที่ 4 ปี 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควาย เผือก ครั้งที่ 3 ปี 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควาย เผือก ครั้งที่ 3 ปี 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562