ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายล้วน รุ่งสุวรรณศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายล้วน รุ่งสุวรรณศรี

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายล้วน รุ่งสุวรรณศรี

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายล้วน รุ่งสุวรรณศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้่ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้่ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์ในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายสืบ ช้างเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายสืบ ช้างเทศ