ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายหัด สุวรรณดี

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายหัด สุวรรณดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1500 โด๊ส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1500 โด๊ส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายประทีป วงศ์สกุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายประทีป วงศ์สกุล