กิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองสามควายเผือกเข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ณ อาคารปฐมสัมมาหาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

(ขอบคุณภาพจากเทศบาลเมืองไร่ขิง)

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสามารถลดภาระด้านการจัดหาน้ำ เรียนรู้แนวทางในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและถูกวิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562

9 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองสามควายเผือกเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม ##ZERO TOLERANCE ## คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
ขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเตกลงป็นวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองนครปฐมพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลสามควายเผือกร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเตกลงป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม

การประชุมประชาคม ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การประชุมประชาคม ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองสามควายเผือก
โดยแนะนำสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการแต่งตั้งฯให้กับผู้นำและส่วนการงานได้รู้จัก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการจากทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันภายในตำบล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 2 เทศบาลเมืองสามควายเผือก ซึ่งเป็นการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ พร้อมทั้งกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563