รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ประจำปี 2562