กองการศึกษา

กองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางปรัศญา เจริญผล

ครู

นางนันทภัค วงศ์สกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเสาวนี ผ่องอำไพ

ครู

นางสาวเปรมทิพย์ ชื่นกลิ่นธูป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนัยนา บุญเฉลิมศักดิ์

ครู

 

 

 

นางสาวณัฐกานต์ ผ่องอำไพ

ครู

 

 

นางสาวศุภิสานันท์ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก

 

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาววิลาวัลย์  เงินเจริญ

ภารโรง