กองการศึกษา

กองการศึกษา

นางสาวธัญญรัตน์ ไตรวิชชานันท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางปรัศญา เจริญผล

ครู

นางนันทภัค วงศ์สกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเสาวนี ผ่องอำไพ

ครู

นางสาวเปรมทิพย์ ชื่นกลิ่นธูป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนัยนา บุญเฉลิมศักดิ์

ครู

 

 

 

นางสาวณัฐกานต์ ผ่องอำไพ

ครู

 

 

นางสาวศุภิสานันท์ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวสุวรรณา โมกขะรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวสุกฤตชญา  ศูนย์คุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาววิลาวัลย์  เงินเจริญ

ภารโรง