กองการศึกษา

กองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอรุณรัตน์ ทองมอญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางปรัศญา เจริญผล

ครู

นางนันทภัค วงศ์สกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเสาวนี ผ่องอำไพ

ครู

นางสาวเปรมทิพย์ ชื่นกลิ่นธูป

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

-ว่าง-

ครู

 

 

 

นางสาวณัฐกานต์ ผ่องอำไพ

ครู

 

 

นางสาวศุภิสานันท์ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปัทมวัลย์ แจ้งจิตร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิราจินต์ โขเมษฐวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิลาวัลย์  เงินเจริญ

ภารโรง