กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายอนุชิต  ปริยทิฆัมพร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางภัสรา วงษ์ชอบพอ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางพิชชาภัทร์  ธนโชติวัฒนสิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพณิตา  บรรณวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวเบญจวรรณสามสาหร่าย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธัญญโชติ  เขมปัญจกุล

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายประพจน์  เหล็กอิ่ม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นายโสภา  หาแสน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจตุรงค์  ภูบุตตะ

คนงาน

 

 

นายณัฐธวัส  จินดาสิงห์

คนงาน