กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอนุชิต  ปริยทิฆัมพร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวชาคริยา อิงสุวรรณวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางภัสรา วงษ์ชอบพอ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ สามสาหร่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประพจน์ เหล็กอิ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นายจตุรงค์ ภูบุตตะ
คนงาน

 

 

นายธนาพงษ์ หวานตลอด
คนงาน