กองช่าง

กองช่าง

นายประทีป วงศ์สกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

-ว่าง-

นายช่างโยธา

-ว่าง-

คนงาน

นายดนุพล  เสาร์ชัย

คนงาน

นายไพฑูรย์ อ่อนแช่ม

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน


นายกฤษณะ ยินดีสาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนรากร  เต้นลือ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอุดม อินทแสง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

นายวิรัช คำนวณผล

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายพิเทพ  เต้นลือ

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

นายกล้าหาญ   กฤษแสงเจริญ

คนงาน

 

นายชูชาติ ชูแก้ว

คนงาน

นายชินกร มณีสุข
คนงาน

นายสนธยา ขอพิมาย

คนงาน