กองคลัง

กองคลัง

นางสาวกาญจนา ทัพชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธยานี จตุราวิยสัจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพรเพ็ญ ลิ้มศรีอรุณฅ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวจันทิรา เบ็ญจวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

นางสาวทิพวัลย์  นามศิริ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาววรางคณา ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

 

 


นายปฐมกาญจน์  สกลพรวศิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอังคณา แสงพิรุณ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวอัญญ์ชิสา เดชศิริวิชามัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายสุทธิพร มั่นเสม
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

 

นางสาวสุชานันท์ ท้วมผึ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายราเชน แสงพิรุณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ