กองคลัง

 

กองคลัง

นางสาวกาญจนา ทัพชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธยานี จตุราวิยสัจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพรเพ็ญ ลิ้มศรีอรุณฅ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นายปารย์เปศล ลิ้มเฉลิม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาววรางคณา ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

 

 


นายปฐมกาญจน์  สกลพรวศิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอังคณา แสงพิรุณ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวอัญญ์ชิสา เดชศิริวิชามัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายสุทธิพร มั่นเสม
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

 

นางสาวเนตรทราย นาคหลิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายราเชน แสงพิรุณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ