สำนักปลัด

 สำนักปลัด

 

นางสาวรัตนาภรณ์  สายบุญจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

จ.อ.เสรีย์ ใจเอื้อ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวหทัยทิพย์ น้อมนำทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวจงกลณี แตงเกตุ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นางสาวจุฑามาศ ผุยเตชะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอนุชาติ  สกุลรัตนกุลชัย
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน

ส.อ.สุวัฒน์   ปานพิมพ์ใหญ่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสิริพิสุทธิ์สโรชา พงศานานุรักษ์ โชติวัชรินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรัณย์รัชต์    บุญญ์ทองอุษา
นิติกร

นายยุทธนา กิตติพยุงศักดิ์
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจันทิรา  นวลพจน์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอริยาณี สีบู่
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางธณษ์ปพร   ทันใจชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอนุสรา  สรนุวัตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

นางสาวเกศรา มั่นเสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสรวิช  ยิ้มสะอาด
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

– ว่าง  –

 

 

คนงาน

นางวัชรีวรรณ   ภูพืช

นักการ