สำนักปลัด

 

 

สำนักปลัด

นางสาวรัตนาภรณ์  สายบุญจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

จ.อ.เสรีย์ ใจเอื้อ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวพรพรรษ์  กสิบุตร

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นางสาวจุฑามาศ ผุยเตชะ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอนุชาติ  สกุลรัตนกุลชัย

นักวิเคราะห์นโนบายและแผน

ส.อ.สุวัฒน์   ปานพิมพ์ใหญ่

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายปาร์ปราณ พงศานานุรักษ์ โชติวัชรินทร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอริยาณี สีบู่

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายยุทธนา กิตติพยุงศักดิ์

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจันทิรา  นวลพจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางธณษ์ปพร   ทันใจชน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอนุสรา  สรนุวัตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรัณย์รัชต์    บุญญ์ทองอุษา

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

นางสาวเกศรา มั่นเสม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสรวิช  ยิ้มสะอาด

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพัสมนต์  ใจเยือกเย็น

คนงาน

นางสาวปัทมาศิริ  ทิมดี

นักการ