สำนักปลัด

 

 

สำนักปลัด

นางสาวรัตนาภรณ์  สายบุญจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

นายจักรพร์ พวงน้อย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวพรพรรษ์  กสิบุตร

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางกานต์สินี อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

นายอนุชาติ  สกุลรัตนกุลชัย

นักวิเคราะห์นโนบายและแผน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอริยาณี สีบู่

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายยุทธนา กิตติพยุงศักดิ์

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจันทิรา  นวลพจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางธณษ์ปพร   ทันใจชน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอนุสรา  สรนุวัตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรัณย์รัชต์    บุญญ์ทองอุษา

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

นางสาวเกศรา มั่นเสม

ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นายสรวิช  ยิ้มสะอาด

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพัสมนต์  ใจเยือกเย็น

คนงาน

นางสาวปัทมาศิริ  ทิมดี

นักการ