คณะผู้บริหาร

 

 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช

นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

โทรศัพท์  098-7829553

พันเอกทวี  โฆษิตสุคต

รองนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก (คนที่ 1)

โทรศัพท์  081-0050114

นายประสพ สามสาหร่าย

รองนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก (คนที่ 2)

โทรศัพท์   081-7633318

นายอุรุพงศ์ แตงเทศ

รองนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก (คนที่ 3)

โทรศัพท์  086-4618618

นายสมบูรณ์ มาสุข

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

โทรศัพท์  087-7610690

 

นายวาทิต ทรัพย์ผุด

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์  081-5819665

นายสุธน บุญชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

โทรศัพท์  081-8575092