รายงานสถานะทางการเงิน

สถานะการคลัง  
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 30  กันยายน 2563  เทศบาลเมืองนครปฐม มีสถานะการเงิน ดังนี้
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 38,381,949.94 บาท
เงินสะสม 21,791,554.76 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม 9,244,449.73 บาท
รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน –    โครงการ
รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน   –     โครงการ
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
๒.๑   รายรับจริงทั้งสิ้น   จำนวน   67,859,177.23  บาท   ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร 243,407.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 1,949,821.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 289,425.28 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4,654,342.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 115,030.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน 6,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 32,119,277.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,108,035.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4,373,838.33 บาท
2.2   รายจ่ายจริง  จำนวน   64,172,936.23   บาท  ประกอบด้วย
1 งบกลาง      15,154,532.00 บาท
2 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ)      16,559,582.81 บาท
3 งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      16,036,665.00 บาท
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
4 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      8,976,665.00 บาท
5 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 20,000.00 บาท
6 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 3,052,000.00 บาท
7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ 4,373,838.33.00 บาท
วัตถุประสงค์