สภาพข้อมูลพื้นฐาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จัดตั้งเมื่อ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   ลำดับที่ 461   ลงวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ.2539  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมือง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก  (ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 237 ง หน้า 18 ลงวันที่ 23  กันยายน 2562)  เทศบาลเมืองสามควายเผือกมีเนื้อที่ความรับผิดชอบ จำนวน  9,201  ไร่  หรือคิดเป็นพื้นที่  14.72  ตารา งกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครปฐม  ระยะทางจากตำบล สามควายเผือกถึงอำเภอเมืองนครปฐม  เป็นระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งน้อย  อำเภอเมืองนครปฐม ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแหลมบัวและตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลทุ่งน้อย  อำเภอเมืองนครปฐม