พันธกิจ

พันธกิจ

1.เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปรองดองสมานฉันท์การป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย

3.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคต

4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ