วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“สามควายเผือกเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง  ป็นแหล่งการศึกษา 

พัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพาเศรษฐกิจมั่นคง”