ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์องต์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก