ประชาสัมพันธ์กิจการสภา

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

 

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่4  ประจำปี 2564 วันที่ 20  ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก