ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก
– เทศบาลเมืองสามควายเผือกดำเนินการโดยใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

2. ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายของเทศบาลเมืองสามควายเผือก
– เทศบาลเมืองสามควายเผือก รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายของเทศบาลเมืองสามควายเผือกผ่านการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เผยแพร่ผ่านทาง www.samkwaipuak.go.th และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสามควายเผือก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก     – เทศบาลเมืองสามควายเผือกดำเนินการโดยใช้ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบใหม่

–  เทศบาลเมืองสามควายเผือกดำเนินการจัดทำคู่มือ แผน และรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองสามควายเผือกคู่มือและการรายงานการประเมินความเสี่ยง

4. ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
– เทศบาลเมืองสามควายเผือกควบคุมผ่านระบบระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสามควายเผือก
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)
5. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
6. ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
7. ระบบสารเทศสำหรับการแชร์ข้อมูลภายนอก
Application จาก Google : gmail
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสามควายเผือก
8. ระบบสารสนเทศการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ
การขอรับบริการ E-Service
9. ระบบ Back Office ภายในเทศบาลเมืองสามควายเผือก
10. ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสามควายเผือก