การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ด้วยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือการบริหารจัดการภาครัฐและการบริการสาธารณะที่เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์  เทศบาลเมืองสามควายเผือกได้ปฏิบัติงานตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้  ภายใต้ความร่วมมือความใจกันทุกภาคส่วน  มุ่งผลสำฤทธิ์เพื่อประชาชนส่วนร่วม

  • เทศบาลเมืองสามควายเผือกสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการให้พนักงานเทศบาลทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ทุกเช้า พร้อมท่องค่านิยมแห่งชาติ 12 ประการ เพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมที่ดีในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร
  • เข้าแถวเคารพธงชาติ