ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศอำเภอเมืองนครปฐม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑