กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561ขึ้นเพื่อปฏิบัติแก้ไขเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561ขึ้นเพื่อปฏิบัติแก้ไขเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชน