ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) พร้อมตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ 1-27,500 จำนวน 27,500 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) พร้อมตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ 1-27,500 จำนวน 27,500 ชุด