ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 6 ตั้งแต่สามแยกบ้านนายวีรวัฒน์ ถึงถนนสามควายเผือก-บางพระ