การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามที่เทศบาลเมืองสามควายเผือกได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 (หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5) แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น.-17.00 น. จึงขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่ติดประกาศตามหน่วยเลือกตั้ง หรือแอพพลิเคชัน smart vote หากไม่ปรากฏรายชื่อตามสิทธิ ให้ดำเนินการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครปฐมในวันและเวลาราชการ